D.W. van Dam van Brakelschool | Burgemeester Posweg 46b | 5306 GE | Brakel | info@obsbrakel.nl | 0418-677180Zorg


Alle kinderen op onze school komen in aanmerking voor onze zorg. Wij kijken naar de behoeften op onderwijskundig en gedragsmatig vlak en sluiten zo nauw mogelijk aan bij de ontwikkeling van uw kind. Het kan echter zo zijn dat uw kind een speciale onderwijsbehoefte heeft. Hieronder verstaan we bijvoorbeeld het stagneren of achteruitgaan van leerprestaties. Maar ook problemen op het gebied van gedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek of spraak-taalontwikkeling hebben onze aandacht. Daarnaast heeft meerbegaafdheid een belangrijke plek binnen de zorg.

Zodra wij een bijzonderheid signaleren zullen wij eerst intern proberen te achterhalen waar deze vandaan komt. Wij zullen u als ouder hierbij informeren door een gesprek en u hierin wellicht om extra informatie vragen over uw kind. Waar nodig stellen wij een handelingsplan op, waarin we aangeven op welke wijze wij uw kind in een periode van ca. 6 weken gaan begeleiden. Dit kan inhouden dat uw kind extra instructiemomenten in de klas krijgt, aangepaste materialen en lesstof of zelfs uiteindelijk eigen leerlijnen.

De begeleiding vindt plaats in de klas, waarbij de intern begeleider het leer- en ontwikkelproces samen met de leerkracht begeleidt en bewaakt. Na deze periode evalueren we samen met u de geboden hulp en bekijken we of er voortgang nodig is. Hiermee streven we na, dat uw kind zo optimaal mogelijk van het onderwijs kan profiteren waarbij een doorlopende ontwikkeling centraal staat.

Meer informatie over zorg vindt u in onze schoolgids: Schoolgids.

Schoolondersteuningsprofiel
Het ondersteuningsprofiel geeft een beeld van de kwaliteit van onze school. Het typeert onze didactische en pedagogische basiskwaliteit en geeft de ondersteuning weer die onze school kan bieden aan met name leerlingen met een extra onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte. Meer informatie: Schoolondersteuningsprofiel