D.W. van Dam van Brakelschool | Burgemeester Posweg 46b | 5306 GE | Brakel | info@obsbrakel.nl | 0418-677180Opbrenstgericht werken


Opbrengstgericht werken is een methodiek die gericht is op het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Het uitgangspunt is dat leerkrachten hun onderwijs aanpassen op basis van meetbare resultaten. Dit begint met een grondige analyse van de achterliggende oorzaken van eventuele tekortkomingen. Het opstellen van een actieplan met meetbare doelen is hierbij essentieel, omdat het helpt om optimale opbrengstgerichtheid te bereiken. Dit proces vindt regelmatig plaats tijdens datateamoverleg. Het uiteindelijke doel is om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en de leerresultaten van de leerlingen te maximaliseren.

Het is belangrijk om regelmatig te evalueren en te analyseren om zwakke punten te identificeren en gerichte actie te ondernemen om deze aan te pakken. Dit gebeurt in samenwerking met de leerlingen, bijvoorbeeld tijdens kindgesprekken. Op deze manier worden leerlingen betrokken bij hun eigen leerproces en wordt er rekening gehouden met hun individuele behoeften. Tijdens deze gesprekken wordt ook gekeken waar de leerlingen toe zijn aan meer uitdaging.

Doelgericht werken is van belang op alle niveaus binnen de school, dus niet alleen voor de leerkracht, maar ook voor de intern begeleider en de directie. Voor de leerkracht betekent doelgericht werken onder andere dat hij de doelen op groepsniveau formuleert en vertaalt naar een groepsplan. Op deze manier kunnen de verschillen binnen de groep beter worden gehanteerd. Door heldere doelen te stellen en de voortgang regelmatig te evalueren, wordt ervoor gezorgd dat deze doelen worden bereikt. De uitvoering van gemaakte afspraken vindt plaats in de leerdoelentijd, waarin ieder kind werkt aan zijn eigen doelen.