D.W. van Dam van Brakelschool | Burgemeester Posweg 46b | 5306 GE | Brakel | info@obsbrakel.nl | 0418-677180Toetsen


De hele dag door krijgt de juf of meester informatie over wat een leerling kan en wat hij nog moet leren. Door te observeren, een opdrachtje of taak te geven, werk na te kijken of op de werkhouding te letten, ziet hij al veel. Onze (objectieve) LVS-toetsen helpen de leerkracht een eerlijk en nog beter beeld te krijgen, de toetsen zijn een stukje van de puzzel. Ze laten zien waar iedere leerling, dus ook uw zoon of dochter, staat in zijn of haar ontwikkeling. Ze laten zien waar een kind goed in is, en waarin hij of zij zich nog verder kan ontwikkelen. Ook geeft het LVS inzicht in hoe gaat het met de hele groep en de school. Dit ondersteunt de school in het maken van beslissingen over het onderwijsaanbod.

In groep 1-2 worden de Leerlijnen van ParnasSys gebuikt om de ontwikkeling van de kleuters in kaart te brengen. Ook worden er toetsen afgenomen vanuit het dyslexieprotocol, om tijdig mogelijke “risicolezers” te signaleren en preventief te begeleiden. In de groepen 3 t/m 8 worden de toetsen van cito Leerling in Beeld afgenomen op het gebied van rekenen  rekenen/wiskunde), lezen (Begrijpend lezen en AVI), taal en spelling (Taalverzorging). De afsluitende toets van groep 8 is de doorstroomtoets van Leerling in Beeld. Deze wordt in februari afgenomen in groep 8. Wij geven ouders en leerling voorafgaande aan deze toets ons schooladvies. Eind groep 7 wordt door de leerkrachten het voorlopig schooladvies met de ouders en leerling gedeeld.

Doorstroomtoets

In groep 8 maken de leerlingen de doorstroomtoets van Leerling in Beeld. Deze toets wordt afgenomen in de eerste twee weken van februari. Naast een overzicht van de prestaties van individuele leerlingen geeft de toets ook inzicht in ons gegeven onderwijs en geeft het ons de kans om objectief te evalueren.

Elk jaar worden de resultaten van alle leerlingen vermeld op een overzichtslijst. De behaalde resultaten worden vergeleken met de gemiddelden van alle andere deelnemende scholen van dat jaar. De goede opgaven worden uitgedrukt in procenten. Alleen zijn deze niet zonder meer van jaar tot jaar met elkaar te vergelijken. Dat is de reden waarom er naast deze percentages gewerkt wordt met een standaardscore. Deze standaardscore is een getal op een schaal die loopt van 501 tot en met 550. Het gemiddelde van de standaardscore ligt per wegingsgroep verschillend. Wilt u hier meer over weten? Vraag het aan de directie.

De gemiddelde scores

2018-2019: 529,1
2019-2020: in verband met het Coronavirus geen scores.
2020-2021: 530,5
2021-2022: 525,6
2022-2023: 544