Passend onderwijs op de D.W. van Dam van Brakelschool

"Elk kind heeft recht op passend onderwijs. Ook als het kind extra ondersteuning nodig heeft. Passend onderwijs noemen we dat." Deze zin kunt u lezen op de website van het samenwerkingsverband "De Meierij". Een samenwerkingsverband waaronder bijna alle scholen uit de Bommelerwaard, dus ook onze school, vallen. In onze schoolgids leest u: "Alle kinderen op onze school komen in aanmerking voor onze zorg. Wij kijken naar de behoeften op onderwijskundig en gedragsmatig vlak en sluiten zo nauw mogelijk aan bij de ontwikkeling van uw kind." Allemaal mooie woorden, maar hoe zien we dit terug in de praktijk van alle dag op de D.W. van Dam van Brakelschool?
Al vanaf het begin van de schoolloopbaan van het kind gaan wij het gesprek met ouders aan. Ouders kennen hun kind het allerbeste. Zij vormen een bron van kennis voor de leerkrachten en een goed contact wordt zeer op prijs gesteld.
Begeleiding van kinderen vindt vooral binnen de groep plaats. Bij de instructie en begeleiding wordt uitgegaan van drie niveaus: een gemiddeld niveau, kinderen die extra verlengde instructie nodig hebben en kinderen, door hun grotere vaardigheden, met minder instructie en moeilijkere opdrachten aan de slag kunnen. De ontwikkeling van kinderen wordt vanaf het begin van hun schoolloopbaan nauwlettend gevolgd. Observaties met hulp van de methode KIJK! in de groepen 1 en 2, het cito leerlingvolgsysteem vanaf groep 1 t/m groep 8 en methode gebonden toetsing. Driemaal per jaar staan er groepsbesprekingen tussen de leerkracht en de intern begeleider gepland. Iedere maand is er een zorgvergadering waarbij de leerkrachten gedrag of aanpak van een leerling of groep kunnen bespreken. Dit alles om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van het kind en zo nodig aanpassingen in het onderwijs aan te brengen. Het grote voordeel van een kleinere school is, dat het team alle kinderen en ouders kent!
Soms is het nodig om externe hulp in te schakelen. De school kan bv. de hulp inroepen van een GZ psychologe. Ook kan er vanuit de ondersteuningseenheid Bommelerwaard (onderdeel van het samenwerkingsverband "De Meierij") expertise of extra onderzoek aangevraagd worden. Uiteraard worden ouders hiervan op de hoogte gesteld en zijn zij partners bij de gesprekken over hun kind. Voor kinderen met zeer specifieke onderwijsbehoeften die boven het basisaanbod van de school uit stijgen kan er een arrangement aangevraagd worden. Bij toekenning krijgt de school vanuit het samenwerkingsverband ondersteuning met mensen of middelen.
Daarnaast blijft het team zich ontwikkelen met als uiteindelijk doel: het bieden van goed en passend onderwijs aan alle kinderen op onze school in Brakel!

Stroomschema grensoverschrijdend gedrag

zorg