Wie zijn wij?

Korte omschrijving van de school.
Onze school is een school voor Openbaar onderwijs. Onze school is een ontmoetingsplaats van kinderen en volwassenen met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden, die op voet van gelijkwaardigheid een scholengemeenschap vormen. De school hecht grote waarde aan de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van haar leerlingen en aan de optimale ontwikkeling van de kwaliteiten van alle kinderen. De school onderschrijft de kracht van het zelfstandig leren en benut deze leervorm daar waar mogelijk om de leerprocessen vorm te geven.
In de onderbouw wordt er met een planbord gewerkt, in de midden- en bovenbouw met een weektaak.
Het werken met de instructietafel (adaptief onderwijs) is in alle groepen ingevoerd. Deze werkwijze doet recht aan alle individuele leerlingen! De school beschikt o.a. over 5 leslokalen, een grote centrale hal en een speellokaal (gymzaal). De school staat centraal in het dorp en is voorzien van een groot speelterrein.

Schoolleiding
Voor belangrijke zaken, uw kind en/of de school betreffend, dient u contact op te nemen met de directeur, mevr. M. Spruijt.
Bij afwezigheid van de directeur is mevrouw M. van Dugteren aanspreekpersoon. Onderwijskundige zaken kunt u uiteraard het best bespreken met de groepsleerkracht van uw kind. Onze school heeft gemiddeld 90 leerlingen. Er zijn 5 leerkrachten aan de school verbonden, een intern begeleider, alsmede een vakleerkracht muziek en een leerkracht die de godsdienstlessen verzorgt.

Resultaten
De resultaten van de CITO eindtoets liggen de afgelopen jaren behoorlijk boven het landelijk gemiddelde en zijn derhalve goed te noemen!
De Inspectie van het Onderwijs heeft de school voor het laatst in mei 2012 bezocht. Het reeds toegekende basistoezicht blijft gehandhaafd. Uit de brochure van de inspectie van het basisonderwijs blijkt dat we ons een taal- èn rekensterke school mogen noemen!

team