OR

De Oudervereniging bestaat uit alle ouders / verzorgers van leerlingen van de school.
U bent dus automatisch lid. De vereniging wordt vertegenwoordigd door een bestuur; de ouderraad (OR). Deze bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en overige bestuursleden. Het bestuur wordt jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering herkozen of gekozen en bestaat uit maximaal 9 leden. De taken en het doen van de OR staan beschreven in de statuten van de vereniging. De meest zichtbare taak is het, in samenspraak met het team, organiseren van evenementen en activiteiten die de schooltijd nog aangenamer maken. Voor de bekostiging van deze activiteiten maakt de OR gebruik van de jaarlijkse ouderbijdrage.

Hier vindt u de notulen, de statuten, het huishoudelijk reglement van de ouderraad.

or