MR

Alle basisscholen van STROOMM hebben een medezeggenschapsraad (MR), waarin ouders en personeel vertegenwoordigd zijn.

De MR houdt zich bezig met school gerelateerde zaken. Op bovenschools niveau functioneert de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waarin alle medezeggenschapsraden vertegenwoordigd zijn. De GMR houdt zich bezig met aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen, zoals bijv. het meerjarig financieel beleid en de samenstelling van de formatie van personeel.

Hier vindt u de MR-verslagen het jaarverslag (algemeen) en de overige verslagen van de MR-vergaderingen.

or